TRIAGE X - Artwork - Bildquelle: 2015 Shouji Sato/KADOKAWA Fujimishobo/TRIAGEX Partners © 2015 Shouji Sato/KADOKAWA Fujimishobo/TRIAGEX Partners